Reševanje pritožb in sporov

Prodajalec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima za to določeno osebo na katero se lahko obrne kupec v primeru pritožbe. Kupec lahko svojo pritožbo odda:
– pisno na naslov LENUHEC – SI d.o.o., Ulica ruške čete 3, 2342 Ruše (pod naslov napišite REKLAMACIJA),
– pisno na elektronski naslov
reklamacije@lenuhec.si ali
– s klicem na  telefonsko številko +386 (0)68 660 373 .


Obravnava pritožbe je zaupen podatek, dotična oseba pa bo naredila vse, da bo s kupcem našla ustrezno rešitev in, da se bo spor rešil sporazumno, saj se ponudnik zaveda, da je bistvena značilnost sodnega reševanja sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem.

Prodajalec bo v roku petih delovnih dni potrdil, da je prejel pritožbo in kupcu sporočil o roku obravnave. Med tem časom ga bo ves čas obveščal o poteku postopka in sproti iskal rešitve.

Če ne bo dosežena sporazumna rešitev spora med kupcem in prodajalcem, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno Okrajno sodišče v Mariboru. Prodajalec in kupec, ki sta stranki v sporu in udeleženki v elektronskem poslovanju, medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za splošne pogoje poslovanja in za vse spore med upravljalcem, prodajalcem in kupcem veljajo in se uporabljajo pravila slovenskega materialnega in procesnega prava, ne uporabljajo pa se pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi nakazovala na uporabo kateregakoli drugega prava. Podjetje bo pri reševanju sporov spoštovalo Zakon o varstvu potrošnikov.

Za vsa razmerja, pravice in obveznosti, ki niso urejena s splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. LENUHEC – SI d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Elektronska povezava na platformo je potrošnikom na voljo tukaj (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Reklamacije v zvezi z izpeljavo ponudbe ali kvalitete blaga se rešujejo med kupcem in LENUHEC – SI d.o.o. . Vse o reklamaciji in vračilu blaga si lahko preberete na priloženi povezavi – vračilo blaga (https://www.lenuhec.si/vracilo-blaga/) Obrazec za reklamacijo, ki ga najdete na dnu spletne strani ali na priloženi povezavi, pošljite na elektronski naslov reklamacije@lenuhec.si . OBRAZEC ZA REKLAMACIJO.

Independently verified
862 reviews